Servis
Objednať sa na servis
Jazda
Testovacia jazda
Akcie
Aktuálne akcie

Novinky HYUNDAI ~ Prvé detaily o automobile Hyundai i30 novej generácie

10.08.2016 Novinky HYUNDAI

Automobil pre každého: spoločnosť Hyundai Motor zverejnila prvé detaily o automobile Hyundai i30 novej generácie

  • Hyundai i30 novej genera?cie: prve? na?hl?ady pred bli?z?iacou sa svetovou premie?rou
  • Automobil pre kaz?de?ho – navrhnuty?, vyvinuty? a testovany? v Euro?pe
  • Vycibreny? a nadc?asovy? dizajn s novou kaska?dovitou maskou chladic?a

Spoloc?nost? Hyundai Motor dnes zverejnila prve? obra?zky modelu i30 novej genera?cie, ktory? bude mat? svetovu? premie?ru 7. septembra pred vy?stavny?m debutom na pari?z?skom autosalo?ne koncom budu?ceho mesiaca. Peter Schreyer, prezident a s?e?fdizajne?r Hyundai Motor Group, povedal: „Je to automobil pre kaz?de?ho – pri dizajne modelu Hyundai i30 novej genera?cie sme sa nesu?stredili iba na jedne?ho za?kazni?ka ale na s?iroku? skupinu rozlic?ny?ch l?udi?. Jeho dizajn predstavuje evolu?ciu vy?razovy?ch prvkov dizajnu spoloc?nosti Hyundai Motor s prirodzene plynu?cimi li?niami, vycibreny?mi povrchmi a modelovany?m tvarom karose?rie, ktore? spolu vytva?raju? nadc?asovy? vzhl?ad. S modelom i30 novej genera?cie zava?dzame d?als?i? vy?vojovy? stupen? charakteristickej masky chladic?a Hyundai – kaska?dovitu? masku.“ Model i30 novej genera?cie, ktory? bol navrhnuty?, vyvinuty? a testovany? v Euro?pe, predstavuje hlavny? pilier modelove?ho programu znac?ky Hyundai. Pretoz?e za?ujem l?udi? sa c?oraz viac posu?va smerom k technologicky?m ries?eniam, individualite a flexibilite, aj znac?ka Hyundai sa posu?va d?alej, redefinuje svoju ponuku a robi? d?als?i? krok v u?strety svojim za?kazni?kom. Hyundai i30 novej genera?cie poskytuje najvys?s?iu celkovu? hodnotu, portfo?lio u?c?inny?ch a dynamicky?ch pohonny?ch jednotiek, najmodernejs?ie bezpec?nostne? syste?my a najvyspelejs?ie prvky konektivity, aby splnil poz?iadavky euro?pskych a globa?lnych za?kazni?kov. Hyundai i30 novej genera?cie bude odhaleny? v Euro?pe v stredu 7. septembra 2016 na www.Hyundai.news .

Zozna?mte sa bliz?s?ie s modelom Hyundai i30 novej genera?cie, vra?tane na?hl?adu na diza jn, ktory? poskytuje Peter Schreyer v u?vodnom videu na: https://youtu.be/9SmJdpAXy AE.

Viac informácii


Hyundai Motor Europe

V roku 2015 spoloc?nost? Hyundai Motor Europe odovzdala za?kazni?kom 470.130 automobilov v Euro?pe c?o predstavuje na?rast predaja o 10,9 % oproti roku 2014 – a obmenila 80 % svojho modelove?ho programu, ktory? je teraz najmlads?i? v Euro?pe. Az? 90 % automobilov Hyundai predany?ch v regio?ne bolo navrhnuty?ch, skons?truovany?ch a testovany?ch a vyrobeny?ch v Euro?pe aby spl?n?ali poz?iadavky euro?pskych za?kazni?kov. Predaj podporuje rozsiahla infras?truktu?ra v Euro?pe. Patria do nej aj dva vy?robne? za?vody – v C?eskej republike a Turecku, ktore? maju? spolu kapacitu 500.000 kusov roc?ne. Hyundai preda?va automobily v 31 euro?pskych s?ta?toch v sieti 2.500 autorizovany?ch predajcov.

Hyundai Motor poskytuje na svoje nove? automobily preda?vane? v Euro?pe pa?t?roc?nu? za?ruku bez obmedzenia poc?tu najazdeny?ch kilometrov. Komplet za?ruky a popredajny?ch sluz?ieb zahr?n?a aj pa?t?roc?nu? bezplatnu? cestnu? asistenc?nu? sluz?bu a pa?t? rokov prehliadok technicke?ho stavu vozidla.

D?als?ie informa?cie o Hyundai Motor Europe a jej produktoch su? k dispozi?cii na www.hyundai.news. Sled ujte Hyundai Motor Europe na sieti Twitter @HyundaiEurope a Instagram @HyundaiEurope.

Hyundai Motor

Spoloc?nost? Hyundai Motor Company, zaloz?ena? v roku 1967, je vy?znamny?m svetovy?m partnerom
v oblasti automobilovej vy?roby a su?visiacich sluz?ieb. Hyundai Motor Group ma? inovati?vnu obchodnu? s?truktu?ru umoz?n?uju?cu vyuz?i?vanie zdrojov od tavene?ho z?eleza po hotove? automobily. Spoloc?nost? Hyundai Motor ma? po celom svete 8 vy?robny?ch za?vodov a 7 dizajnovy?ch a technicky?ch centier a v roku 2015 celosvetovo predala 4,96 milio?na vozidiel. S takmer 100.000 zamestnancami na celom svete Hyundai Motor pokrac?uje v rozs?irovani? svojho modelove?ho programu lokalizovany?mi vyra?bany?mi modelmi a usiluje sa posilnit? svoju rolu li?dra v oblasti ekologicke?ho pohonu spusteni?m vy?roby celosvetovo prve?ho se?riove?ho automobilu poha?n?ane?ho palivovy?m c?la?nkom na vodi?k Hyundai ix35 Fuel Cell.

D?als?ie informa?cie o Hyundai Motor a jej produktoch su? k dispozi?cii na: http://worldwide.hyundai.com alebo http://globalpr.hyundai.com/
?

Späť

Galéria k článku